Титульний аркуш

 

 

 

27.04.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

18

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

 

 

Головия правління

 

 

 

Смирнова Валентина Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03054663

 

4. Місцезнаходження

 

09107, Київська, місто Біла Церква, Павліченко,23

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(04563) 5-24-78, 5-34-70

 

6. Адреса електронної пошти

 

himchistka.bc@ukr.net

 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

 

26.04.2019, жоден із зазначених

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Смирнова Валентина Миколаївна, 03054663, УКРАЇНА, -

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

https://smida.gov.ua/db/participant/03054663

 

27.04.2018

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

              

 

Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

 

| X |

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

 

7. Судові справи емітента

 

 

8. Штрафні санкції емітента

 

 

9. Опис бізнесу

 

| X |

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

 

| X |

1) інформація про органи управління

 

| X |

2) інформація про посадових осіб емітента

 

| X |

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

| X |

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

| X |

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

| X |

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

 

| X |

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

 

| X |

2) інформація про розвиток емітента

 

| X |

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

 

| X |

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

| X |

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

| X |

4) звіт про корпоративне управління:

 

| X |

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

| X |

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

| X |

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

| X |

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

 

| X |

інформація про наглядову раду

 

| X |

інформація про виконавчий орган

 

| X |

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

| X |

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

| X |

повноваження посадових осіб емітента

 

| X |

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

 

| X |

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

 

| X |

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

 

| X |

1) інформація про випуски акцій емітента

 

| X |

2) інформація про облігації емітента

 

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

| X |

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

| X |

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

| X |

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

| X |

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

| X |

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

| X |

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

| X |

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

| X |

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

| X |

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

| X |

3) інформація про зобов’язання емітента

 

| X |

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

| X |

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

| X |

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

| X |

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

| X |

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

 

29. Річна фінансова звітність

 

| X |

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

| X |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

| X |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

 

41. Основні відомості про ФОН

 

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

 

45. Правила ФОН

 

 

46. Примітки

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 353 120 0000 00027

3. Дата проведення державної реєстрації

30.03.1995

4. Територія (область)*

32000 - Київська

5. Статутний капітал (грн)

30408,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

прання та хімічне чищення текстьльних і хутрових виробів 96.1, Діяльність посердників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.19, Надання інших допоміжних комерцій послуг,н.в.і.у 82.99

 

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ" АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) поточний рахунок

26002014295401

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

   

 

18. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

не було

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

6

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

-

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

-

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

-

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

прямолінейний метод амортизації ОЗ

 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Код КВЕД 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів (основний)

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

-

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

--

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

-

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

-

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

-

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

-

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

-

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

правління

Акціонерне товариство

Смирнова В.М. -голова равління.
Члени правління.
Юрчишина  Н.О.
Бондар Л.П.
Коновал ОП.

Наглядова рада

акціонерне товариство

Голова наглядової ради-Гальчус Д.В.
Члени-Смирна Г.Г.,Григор Н.Ю.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

    

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*

голова правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смирнова Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

2098707327

4) рік народження**

1957

5) освіта**

середня - спеціальна

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

студенка-Дніпродзежинский технолого економичний технікум., -, студенка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корислеві та посадові злочини - немає.

 

1) посада*

головний бухгалтер-член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрчишина Надія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

2191558989

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Хмельницький інститут побутового обслуговування, -, студентка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі посадові злочени -  немає

 

1) посада*

інспекир відділу кадрів-член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондар Леся Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

1866408820

4) рік народження**

1951

5) освіта**

середня - спеціальна

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

с.Дрозди середня школав, -, старша піонервожата

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашиної судимості за корислеві та посадові злочини  - немакє.

 

1) посада*

керівник цеху - член правлння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коновал Ольга Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

19211108765

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

не працювала, -, не працювала

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає

 

1) посада*

голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гальчус Денис Владиславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

3510801537

4) рік народження**

1996

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

м'ясомолчний коледж, -, студент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає.

 

1) посада*

пенсіонерка - член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смирна Ганна Гнатівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

1705808203

4) рік народження**

1946

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

сортувальниця-Прат"Хімчистка", -, непрацююча

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає

 

1) посада*

пенсіонерка - член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Григор Наталія Юхимівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

1985408104

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВО ШИНі ГТВ, -, разноробоча

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає.

 

1) посада*

головний інженер - голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шемет Анатолій Юрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

2187900631

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Завод ГТВ, -, начальник участка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає

 

1) посада*

пенсіонерка - член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гребініченко Ніна Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

2196308927

4) рік народження**

1960

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Прат"Хімчистка"", -, нпрацююча

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посакдові злочини - немає.

 

1) посада*

пенсіонерка - член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шиманівська Валентина Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

2162311845

4) рік народження**

1959

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Прат"Хімчистка", -, непрацююча

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016, 5

9) опис

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає.

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

7

голова правління

Смирнова Валентина Миколаївна

Смирнова Валентина Миколаївна,2098707327

319

11,015193

319

0

член првління

Юрчишина Надія Олександрівна

Юрчишина Надія Олександрівна,2191558989

162

5,593923

162

0

член правління

Бондар Леся Петрівна

Бондар Леся Петрівна,1866408820

61

2,106354

61

0

член правління

Коновал Ольга Петрівна

Коновал Ольга Петрівна,1921110865

154

5,317680

154

0

голова наглядової ради

Гальчус Денис Владиславович

Гальчус Денис Владиславович,3510801537

0

0,000000

0

0

член наглядової ради

Смирна Ганна Гнатівна

Смирна Ганна Гнатівна,1705808203

158

5,455801

158

0

член наглядової ради

Григор Наталія Юхимівна

Григор Наталія Юхимівна,1985408104

13

0,448895

13

0

голова ревізійної комісії

Шемет Анатолій Юрійович

Шемет Анатолій Юрійович,2187906331

26

0,897790

26

0

член ревізійної комісії

Гребініченко Ніна Іванівна

Гребініченко Ніна Іванівна,2196308927

17

0,587017

17

0

член ревізійної комісії

Шеманівська Валентина Петрівна

Шеманівська Валентина Петрівна,2162311845

16

0,552486

16

0

Усього

926

31,975138

926

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

        

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Гальчус К.Г.

44,820000

Смирнова В.М.

11,010000

Усього

55,830000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

      

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

-

 

2. Інформація про розвиток емітента

-

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

-

 

Зокрема:

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

-

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

-

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

-

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

-

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

-

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

-

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

26.04.2019

Кворум зборів **

68,850000

Опис

1.Звіт правління Товариства про результи фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2018  рік . 
2.Звіт Наглядової  ради Товариства за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.         
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи  Товариства за 2018 рік.
4.Затвердження  річного  звіту  та  балансу   Товариства  за 2018 рік.
5.Про розподіл прибутку  (покриття збитків) Товариства за 2018 рік та затвердження  нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2019 рік.
6.Попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть  вчинятися Товариством до 26 квітня 2020 року.
7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

 

X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так (*)

Ні (*)

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів

 

Членів наглядової ради - представників акціонерів

 

Членів наглядової ради - незалежних директорів

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так (*)

Ні (*)

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

 

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,

 

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

 

 Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

 

 

Так*

Ні*

Гальчус Д.В.

Голова наглядової ради

X

 

Смирна Г.Г.

Член наглядової ради

X

 

Григор Н.Ю.

Член наглядової ради

X

 

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Голова правління - Смирнова В.М.
Члени правління - Юрчишина Н.О.,Бондар Л.П.,КоновалО.П.

Приймати рішення

Опис

Д/В

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

12

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (зазначити) 

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (зазначити)

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Вищим органом Товариства є  Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори  (чергові загальні збори). Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори , крім річних, вважаються позачерговими.
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність Правління.  Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами   особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради  цивільно-правового договору він може бути або платним, або безоплатним.
Виконавчим  органом Товариства , який здійснює  управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Очолює Правління Товариства Голова Правління. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

1.            Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітного року в ПрАТ "Хімчистка" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2018 року  проводились.  Фактична періодичність засідань Правління товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Голова Правління здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Гальчус Катерина Григорівна

1298

44,820442

1298

0

Смирнова Валентина Миколаївна

319

11,015193

319

0

Усього

1617

55,835600

1617

0

           

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

проста іменна

2896

10,50

має право змінювати розмір статутного капіталу в порядку,предбачиним ДКЦПФР.Акції товариства посвідчє корпоративні права Акціонера що до Товариства.Акціонери мають право на придбання акцій в першу цергу.

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

      

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.12.2010

726/10/1/10

Тереторіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київський області

UA4000109227

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10,50

2896

30408,00

100,000000

Опис

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

           

 

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)

Найменування поручителя, страховика, гаранта

Код за ЄДРПОУ

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

в Товаристві  випуску боргових цінних паперів не проводилось.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

         

 

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

№ з/п

Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента

Вид дії: викуп/набуття іншим чином/продаж/анулювання

Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000000

Опис:

Викуп та продаж акцій в Товаристві не проводилось.

 

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу/продажу емітентом власних акцій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Тип цінних паперів

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

1

2

3

4

немає

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

     

 

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента (загалом)

 

Тип цінних паперів

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

1

2

3

Акція проста бездокументарна іменна

2896

100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

    

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

 

0

0,000000

 

 

Усього

0

0,000000

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Обіг цінних паперів Товариства не проводилось.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

        

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

про обмеження прав за голосуючими акціями в Товаристві небуло.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

         

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

1502,0

1508,0

0,0

0,0

1502,0

1508,0

будівлі та споруди

1042,0

1042,0

 

 

1042,0

1042,0

машини та обладнання

359,0

365,0

 

 

359,0

365,0

транспортні засоби

64,0

64,0

 

 

64,0

64,0

земельні ділянки

33,0

33,0

 

 

33,0

33,0

інші

4,0

4,0

 

 

4,0

4,0

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

 

 

 

 

0,0

0,0

машини та обладнання

 

 

 

 

0,0

0,0

транспортні засоби

 

 

 

 

0,0

0,0

земельні ділянки

 

 

 

 

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

0,0

0,0

інші

 

 

 

 

0,0

0,0

Усього

1502,0

1508,0

0,0

0,0

1502,0

1508,0

Опис

д/в

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

336,0

333,1

Статутний капітал (тис. грн.)

30,0

30,0

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

30,0

30,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 306 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 306 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

    

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

 

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

 

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

 

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

 

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

0,00

X

X

Опис

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

 

 

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

прання та хімічне чищення текстьльних і хутрових виробів

грн

1195,10

100,000000

-

 

0,000000

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

 

 

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю),  або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис:

В Товаристві не приймалися рішення.

 

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

Інформація про вчинення значних правочинів*

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис:

В Товаристві  не вчинялисьл значні правочини.

 

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".

2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20587317

3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

26.11.2015 317/4

6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2018 - 31.12.2018

7. Думка аудитора

02 - із застереженням

8. Пояснювальний параграф (за наявності)

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.
7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

9. Номер та дата договору на проведення аудиту

3-15 04.03.2019

10. Дата початку та дата закінчення аудиту

04.03.2019 - 29.03.2019

11. Дата аудиторського звіту

29.03.2019

12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

7500,00

13. Текст аудиторського звіту

 

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

 

Зміст твердження

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

Фінансовий звіт

 

суб'єкта малого підприємництва

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

19

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"

за ЄДРПОУ

03054663

Територія

 

за КОАТУУ

3210300000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

прання та хімічне чищення текстьльних і хутрових виробів

за КВЕД

96.1

Середня кількість працівників, осіб

6

 

 

         

 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон:

09107, Київська, місто Біла Церква, Павліченко,23 (04563) 5-24-78

 

1. Баланс

 

На 31.12.2018

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6,0

0,0

Основні засоби:

1010

306,4

274,9

первісна вартість

1011

1503,9

1509,9

знос

1012

(1197,5)

(1235,0)

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

312,4

274,9

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

349,7

283,7

у тому числі готова продукція

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

16,3

5,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

32,2

31,0

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

15,3

39,8

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

413,5

359,6

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

725,9

634,5

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

30,0

30,0

Додатковий капітал

1410

621,0

621,0

Резервний капітал

1415

5,0

5,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(322,9)

(320,0)

Неоплачений капітал

1425

(     )

(     )

Усього за розділом I

1495

333,1

336,0

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

44,1

27,7

розрахунками з бюджетом

1620

40,8

41,8

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

2,4

4,4

розрахунками з оплати праці

1630

10,1

17,7

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

295,4

206,9

Усього за розділом III

1695

392,8

298,5

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

725,9

634,5

 

Примітки:

д/в

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

2. Звіт про фінансові результати

 

За 2018 р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1195,1

810,5

Інші операційні доходи

2120

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1195,1

810,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(651,3)

(443,3)

Інші операційні витрати

2180

(538,2)

(476,9)

Інші витрати

2270

 

 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(1189,5)

(920,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

5,6

-109,7

Податок на прибуток

2300

(2,7)

(2,4)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

2,9

(112,1)

 

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Смирнова Валентина Миколаївна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Юрчишина Надія Олександрівна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX