Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голови правління       Смирнова Валентина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09107 місто Біла Церква Павліченко,23
4. Код за ЄДРПОУ 03054663
5. Міжміський код та телефон, факс (04563) 5-34-70 5-34-70
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 83 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці infosite.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2016 припинено повноваження в.о.голови правління Смирнова Валентина Миколаївна СК, 2098707327,
05.11.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України вКиївський обл.
11.01
Зміст інформації:
закінчився терміну обрання
28.04.2016 припинено повноваження член правління Бондар Леся Петрівна СК, 1866408820,
23.12.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
2.1
Зміст інформації:
закінчився терміну обрання
28.04.2016 припинено повноваження членг правління Коновал Ольга Петрівна СК, 1921110865,
04.12.1998 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України уКиївський обл.
5.3
Зміст інформації:
закінчився терміну обрання
28.04.2016 припинено повноваження голова Наглядової ради Гальчус Катерина Григорівна СК, 1578707445,
19.11.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
44.82
Зміст інформації:
закінчився терміну обрання
28.04.2016 припинено повноваження член наглядової ради Смирна Ганна Гнатівна СК, 1705808203,
26.01.1996 Мв№1 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
5.4558
Зміст інформації:
закінчився терміну обрання
28.04.2016 припинено повноваження член наглядової ради Григор Наталія Юхимівна СМ, 1985408104,
29.12.2000 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
0.44
Зміст інформації:
закінчиння терміну обрання
28.04.2016 припинено повноваження голова ревізійної комісії Шемет Анатолій Юрійович СМ, 2187906331,
25.01.2000 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київськи обл.
0.897
Зміст інформації:
закінчився термін обрання
28.04.2016 звільнено член ревізійної комісії Гребініченко Ніна Іванівна СК, 2196308927,
07.05.1998 Мв№2 БЦ МУГУ МВС Україна у Київський обл.
0.58
Зміст інформації:
припинення повноважень
28.04.2016 припинено повноваження член ревізійної комісії Шиманівська Валентина Петрівна СК, 2162311845,
04.02.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
0.55
Зміст інформації:
закінчення терміну
28.04.2016 обрано член правління Юрчишина Надія Олександрівна СК, 2191558989,
04.12.1998 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
5.59
Зміст інформації:
протокол загальних зборів № 6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член правління Смирнова Валентина Миколаївна СК, 2098707327,
05.11.1997 Мв№2 ЬЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
11.01
Зміст інформації:
Протокол загальних №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член правління Бондар Леся Петрівна СК, 1866408820,
23.12.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України уКиївський обл.
2.10635
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член правління Коновал Ольга Петрівна СК, 1921110865,
04.12.1998 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
5.31768
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04 2016р.
28.04.2016 обрано голова наглячдової ради Гальчус Катерина Григорівна СК, 1578707327,
19.11.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
44.82044
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член наглядової ради Смирна Ганна Гнатівна СК, 1705808203
26.01.1996 Мв№1 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
5.4558
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член наглядової ради Григор Наталія Юхимівна СМ, 1985408104,
29.12.2000 Мв№1 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
0.44889
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано голова ревізійної комісії Шемет Анатолій Юрійович СМ, 2187906331,
25.01.2000 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
0.89779
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член ревізійнолї комісії Гребініченко Ніні Іванівна СК, 2196308927,
07.05.1998 Мв№1 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
0.58702
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано член ревізійної комісії Шиманівська Валентина Петрівна СК, 2162311845,
04.02.1997 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України у Київський обл.
0.55249
Зміст інформації:
протокол загальних зборів №6 від 28.04.2016р.
28.04.2016 звільнено голова правління Гальчус Владислав Олегович СК, 2665112218,
04.10.1997 Мв№1 БЦ МУГУ МВС України в Київський обл.
4.35
Зміст інформації:
в зв'язку з передчасною смертю.
28.04.2016 припинено повноваження член правління Юрчишина Надія Олександрівна СК, 2191558989,
04.12.1998 Мв№2 БЦ МУГУ МВС України вКиївський обл.
5.59
Зміст інформації:
закінчився термін обрання