Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.О. Голови правління       Смирнова Валентина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Хімчистка"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09107 м.Біла Церква вул. Павліченко, 23
4. Код за ЄДРПОУ 03054663
5. Міжміський код та телефон, факс (04563)5-36-89 (04563)5-36-89
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №210 "Відомості НКЦПФР" 05.11.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03054663.infosite.com.ua в мережі Інтернет 04.11.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.11.2015 звільнено Голова правління Гальчус Владислав Олегович СК 640975
04.10.1997 МВ№2 Білоцерківського МУГУ МВС України у Київський області
4.35
Зміст інформації:
Зміни відбулись згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04.11.2015. Повноваження Посадової особи припинено в зв"язку з передчасною смертю. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мала, на посаді перебувала з 2005 року.
04.11.2015 обрано В.О.Голови правління Смирнова Валентина Миколаївна СК 639592
05.11.1997 МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київський обл
11.015
Зміст інформації:
Зміни відбулись згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04.11.2015. Посадова особа обрана до скликання загальних зборів акціонерів. Поперднє місце роботи : з 2005 р. член правління Товариства. , стаж керівної роботи 23 роки. Освіта середня спеціальна. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Повноваження та обов"язки визначені Статутом Товариства. та відповідним Положенням.