Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.04.2018
Дата публікації 03.04.2018 14:07:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Хімчистка"
Юридична адреса* 09107,Київська область,місто Біла Церква,вулиця Павліченко,23
Керівник* Смирнова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 04563-5-34-70
E-mail* himchistkabc@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                          Повідомлення 
                                                          ПрАТ "Хімчистка" 
                                                         Шановні акціонери!
      Приватне Акціонерне товариство "Хімчистка" (код за ЄДРПОУ: 03054663, місце знаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: Київська область, м.Біла Церква , вул.Павліченко,23 

                                                                Порядок денний.

      1.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
      2.Звіт Нагядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. 
      3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2017 рік. 
      4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
      5.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2018 рік. 
      6.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23 квітня 2019 року. 
      7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

      Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт; представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 
      Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 9.00 до 9.50 год. в день та за місцем проведення зборів. 
      Ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна з 01.04. по 22.04.2018 року за  адресою: м.Біла Церква, вул.Павліченко,23, в робочі дні. 
      Пропозиції акціонерів щодо питань,включених до порядку  денного чергових загальних зборів, подаються в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів , тобто до 03.04.2018 року. 
      Додаткову інформацію можна отримати за телефоном : 5-34-70, 5-24-78. 

                         Основні показники фінансово-господарської діяльності: 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     !               Найменування показника                       !                         Період  
                                                                  !_____________________________________________________________________ 
     !                                                            !                            !
                                                                  !    Звітний 2017            !     Попередній 2016  
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Усього активів                                               !          725,9             !             839,7
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Основні засоби                                               !          312,4             !             353,1 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Дострокові фінансові інвестиції                              !          -                 !               -   
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Запаси                                                       !         349,7              !             365,4 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Сумарна дебіторська заборгованість                           !          48,5              !             39,7
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Грошові кошти та еквіваленти                                 !          15,3              !              81,5 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Нерозподілений прибуток  (не покритий збиток)                !         (322,9)            !             (210,8) 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Власний капітал                                              !          626,0             !               626,0 
     __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Статутний  капітал                                           !           30,0             !               30,0  
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Дострокові зобов"язання                                      !           -                !                 - 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Поточні зобов"язання                                         !           392,8            !               394,5
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Чистий прибуток (збиток)                                     !          (112,1)          !               (112,7)
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Середньорічна кількість акцій (шт.)                          !           2896             !               2896 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду         !             0              !                 0 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних           !                            ! 
     акцій протягом періоду                                       !             0              !                 0 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)             !             6              !                 6 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                Правління ПрАТ "Хімчистка".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смирнова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2018
(дата)