Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 23.03.2017 13:38:40
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Хімчистка"
Юридична адреса* 09107,Київська область,місто Біла Церква,вулиця Павліченко,23
Керівник* Смирнова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 04563-5-34-70
E-mail* himchistkabc@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                          Повідомлення

                                                          ПрАТ "Хімчистка"

                                                        Шановні акціонери!

                Приватне Акціонерне товариство "Хімчистка" (код за ЄДРПОУ: 03054663, місце знаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня  2017 року   о 10 годині за адресою: Київська область, м.Біла Церква , вул.Павліченко,23

                                                 Порядок  денний.

1.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.                                                 

2.Звіт Нагядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства за    2016рік.                                                                                             

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2016 рік.                                    

  4.Затвердження річного звіту та балансу Товариствпа за 2016 рік.                                                                                                                     

 5.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2017 рік.                                                                                                                           

 6.Відкликання Наглядової ради

ПрАТ "Хімчистка".                                                                                                                                

7.Вибори Наглядової ради

ПрАТ"Хімчистка".                                                                                                                                        

8.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 26 квітня 2018 року.                           

  9.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

                 Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт; представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

                 Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 9.00 до 9.50 год. в день та за місцем проведення зборів.

                 Ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна з 01.04. по 25.04.2017 року за  адресою: м.Біла Церква, вул.Павліченко,23, в робочі дні.

                 Пропозиції акціонерів щодо питань,включених до порядку  денного чергових загальних зборів, подаються в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів , тобто до 07.04.2017 року.

      Додаткову інформацію можна отримати за телефоном : 5-34-70, 5-24-78.

                         Основні показники фінансово-господарської діяльності:  

Найменування показників

              Період

         Період

 

        Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

839.7

961.0

Основні засоби

353.1

531,8

Дострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

365,4

296,4

Сумарна дебіторська заборговаість

39,7

128,9

Грошові кошти та еквіваленти

81,5

3,9

Нерозподілений прибуток

(210,8)

(98,1)

Власний капітал

626,0

626,0

Статутний капітал

30,0

30,0

Дострокові зобов»язання

-

-

Поточні зобов»язання

394,5

403,1

Чистий прибуток (збиток)

-112,7

-18,9

Середньорічна  кількість акцій (шт.)

2896

2896

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

0

0

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

8

 

                                                                                                                                         Правління ПрАТ «Хімчистка»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Смирнова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017
(дата)