Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2016
Дата публікації 25.03.2016 15:28:01
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Хімчистка"
Юридична адреса* 09107,Київська область,місто Біла Церква,вулиця Павліченко,23
Керівник* Смирнова Валентина Миколаївна - В.О.Голова правління. Тел: 04563-5-34-70
E-mail* himchistkabc@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                         

                                                          Повідомлення.

                                                        ПрАТ «Хімчистка»

                                                        Шановні акціонери!

               Приватне акціонерне товариство «Хімчистка» (код за ЄДРПОУ:03054663, місце знаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 10 годині за адресою:Київська область,м.Біла Церква, вул.Павліченко,23.

                                                           Порядок денний.

 1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря чергових загальних зборів акціонерів.                                                 2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товриства за 2015 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства за 2015 рік .                                                4.Звіт та висновки Ревізійної  комісії Товариства за підсумками роботи товариства за 2015 рік. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.                                                                                   6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження нормативів рлозроділу прибутку (покриття збитків Товариства на 2016 рік.                                                                  7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.                                                                                                                                                                                                  8.Вибори Правління та Голови правління ПрАТ «Хімчистка».                                                                                                              9.Вибори Наглядової ради ПрАТ «Хімчистка».                                                                                                                             10.Вибори Ревізійної комісії ПрАТ «хімчистка».                                                                                                            11.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариство до 27 квітня 2017 року. 12.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

              Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

    Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 9.00 до 9.50 год. в день та за місцем проведення

зборів. 

Ознайомитися  з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна з 01.04. по 26.04.2016 року за адресою: м.Біла Церква, вул..Павліченко,23,  в робочі дні.

            Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  5-34-70, 5-24-78.

                                    Основні показники фінансово-господарської діяльності:

   Найменування показника

                        Період

 

 

Звітний 2015

Попередній 2014

Усього активів

         961,0

          990,9

Основні засоби

         531,8

          610,8

Дострокові фінансові інвестиції

               -

            -

Запаси

          296,4

          326,1

Сумарна дебіторська заборгованість

          128,9

          31,7

Грошові кошти та еквіваленти

             3,9

           22,3

Нерозподілений прибуток

           98,1

          79,2

Власний капітал

          626,0

          626,0

Статутний капітал

          30,0

          30,0

Дострокові зобов»язання

              -

              -

Поточні зобов»язання

          403,1

           414,1

Чистий прибуток (збиток)

          -18,9

          -77,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

          2896

             2896

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

             0

                 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

             0

                0

Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб)

             8

              12

                                                                                                                                             Правління ПрАТ «Хімчистка»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.О.Голова правління Смирнова Валентина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)