Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2021 16:15:01
Дата здійснення дії: 30.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМЧИСТКА"
Код за ЄДРПОУ:  03054663
Текст повідомлення: 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМЧИСТКА» (надалі – Товариство) ідентифікаційний код 03054663, місцезнаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23 повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  30.04.2021 року  за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23, в кабінеті «Голови правління», початок зборів - 10.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 09 год.00 хв., час закінчення реєстрації –  09 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товаства – 26.04.2021 року станом на 24 год.00 хв.

 

Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування):

  1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати голову та членів лічильної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб, а саме: Коновал О.П. голова  лічильної комісії, Гребініченко Н.І– член лічильної комісії.. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування.

  1. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Юрчишину Н. О., секретарем зборів  Бондар Л.П.

  1. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраної комісії і надається акціонеру для голосування.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення чергових  загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 5 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 5 хв.

5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2019 та 2020 рік.

         6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 рік.

         7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 та 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства  за 2019 та 2020 рік.

9. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 та 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

 Збитки  Товариства за результатами діяльності у 2019 та 2020 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. За результатами діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки дивіденди акціонерам не виплачувати.

       10. Відкликання з посади Голови та членів правління Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати з посади Голову та членів правління Товариства: Смирнову Валентину Миколаївну (Голова правління),  Юрчишину Н.М., Коновал О.П., Бондар Л.П (члени правління) у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

       11. Обрання членів правління Товариства.

Проект рішення: Обрати головою правління  Смирнову Валентину Миколаївну, членами правління : Юрчишину Н.О., Коновал О.П.,Бондар Л.П..

Голові та членам правління приступити до виконання своїх обов’язків 30 квітня 2021 року.

    12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та  членами правління. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

        Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами правління Товариства.

 

       Загальні збори уповноважують Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою та членами правління.

       13. Відкликання з посади Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати з посади Голову та членів Ревізійної комісії Товариства:Шемета А.Ю. (Голова  Ревізійної  комісії), Шимановську В.П., Гркебініченко Н.І.  (члени Ревізійної комісії) у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

       14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Коментар: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Членам Ревізійної комісії приступити до виконання своїх обов’язків 30 квітня 2021 року.

    15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та  членами Ревізійної комісії. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії.

        Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

 

       Загальні збори уповноважують Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою та членами Ревізійної комісії.

   16.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 року, з дати прийняття такого рішення та про наділення Голову правління Товариства повноваженнями щодо здійснення всіх необхідниї дій щодо вчиненя (виконання) від імені Товариства значних правичинів, за погодження їх з Наглядовою радою Товариства.   

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, характер яких  пов’язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є  предметом таких  правочинівтата, якщо вартість за окремим договором, не перевищує 30   відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за кожним договором окремо наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо здійснення всіх необхідниї дій щодо вчиненя (виконання ) від імені Товариства значних правичинів, за погодження їх з Наглядовою радою Товариства.

   17. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

   Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 рік (тис. грн.)

 Найменування показника

Період

Звітний

2020р.

Попередній 2019р.

Попередній

2018р.

Усього активів

586,2

678,3

534,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

202,7

230,6

274,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

Запаси

214,3

207,4

283,7

Сумарна дебіторська заборгованість

167,9

191,0

36,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,3

49,3

39,8

Власний капітал

626,0

626,0

626,0

Статутний капітал

30

30

30

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(530,9)

(300)

(320)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

461,0

322,3

298,5

Чистий прибуток (збиток)грн

(230,8)

20,0

2,9

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

-

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2896

2896

2896

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

-

 

      Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. 

      Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також  внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них,  звертатися за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23, в кабінеті Голови правління Товариства, у робочі дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час (з 09.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Голова Правління Товариства Довідки за тел. (04563) 53470; 52478.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента https://03054663.smida.gov.ua/

 

                                                                      Наглядова рада Товариства