Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.04.2019 11:36:01
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМЧИСТКА"
Код за ЄДРПОУ:  03054663
Текст повідомлення: 

                                                              

 

 

                                                                                                                     Повідомлення                                                

                                                                       ПрАТ «Хімчистка»                                                                                                                                     

                                                                 Шановні акціонери!             

                    Приватне   Акціонерне  товариство   «Хімчистка»   (код за ЄДРПОУ: 03054663, місце знаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул.Павліченко,23)  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,  які  відбудуться   26  квітня  2019 року  о   10 годині  за адресою:   Київська область,  м.Біла  Церква, вул . Павліченко,23.

                                   

                                                                                                         Порядок денний.

                    1.Звіт правління Товариства про результи фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2018  рік . 

                    2.Звіт Наглядової  ради Товариства за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.         

                    3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи  Товариства за 2018 рік.

                    4.Затвердження  річного  звіту  та  балансу   Товариства  за 2018 рік.

                    5.Про розподіл прибутку  (покриття збитків) Товариства за 2018 рік та затвердження  нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2019 рік.

                    6.Попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть  вчинятися Товариством до 26 квітня 2020 року.

                    7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

 

                Для участі у зборах необхідно мати:     акціонерам  - паспорт;   представникам акціонерів – паспорт  та довіреність на право представляти  інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами  чинного законодавства..

                                                                Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 9.00  до 9.50 год. в день та за місцем проведення зборів.          

                                                             Ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна з 05.04. по 25.04.2019 року  за адресою :            м.Біла Церква,  вул.Павліченко 23, в робочі дні.

                Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку 

денного чергових загальних зборів , подаються в письмовій формі не 

 пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  загальних зборів тобто до 05.04.2019 р..           

                Додаткову інформацію можна отримати  за телефоном  : 5-34-70, 5-24-78.

 

                                                                                           Основні показники Фінансово-господарської діяльності:

                 Найменування показника

                                   Період

 

    Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

      634,5

    725,9

Основні засоби

     274,9

    312,4

Дострокові фінансові інвестиції

       -

      -

Запаси

     283,7

    349,7

Сумарна дебіторська заборгованість

     36,1 

     48,5

Грошові кошти та еквіваленти

     39,8 

     15,3

Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)

     (320)

   (322,9)

Власний капітал

     626,0 

     626,0

Статутний капітал

     30 ,0

      30,0

Дострокові зобов»язання

         -

       -

Поточні зобов»язання

       298,5

    392,8

Чистий прибуток     (збиток)

      2,9

   (112,1)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

       2896   

     2896

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

          0

        0

Загална сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

          0

        0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

          6

        6

 

                                                                                                                                                                                               Правління ПрАТ «Хімчистка».